2014, no. 72

Economics and management

Ageyeva N. G.

Material authority

Formalev V. F., Kuznetsova E. L., Selin I. A.
Getmanov A. G., Mamonov S. V., Martirosov M. I., Rabinsky L. N.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Dobryakov V. A., Engalichev A. N., Nazarov A. V.
Dobryakov V. A., Engalichev A. N., Nazarov A. V.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Zakovryashin A. I.

Electrotechnology. Electromechanics

Rebrov S. G., Yanchur S. V., Mansurov V. S., Moskovkin S. A.

Control and navigation systems

Busurin V. I., Naing T. L., Berdjugin N. A., Akhlamov P. S.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Bityukov Y. I.

Aerospace propulsion engineering

Zuyev Y. V., Lepeshinskii I. A., Nikitin P. V.

Space technologies

Nikitin P. V., Pavlyuk E. A.
Konstantinov M. S., Nguyen D. N.

Aviation technologies

Lebedev G. N., Vu X. H., Vu X. D.
Nyi N. H., Markin L. V., Sosedko A. A.
Burago N. G.
Endogur A. I., Kravtsov V. A., Soloshenko V. N.

Mathematics. Physics. Mechanics

Alexandrov V. V., Sidorenko G. U.
Bezglasnyi S. P., Batina E. S., Piyakina E. E.
Barkin M. Y.
Kan Y. S., Travin A. A.
Kibzun A. I., Khromova O. M.

Methods and tutorials

Chuksina O. V., Janovskaya G. S.
Kuznetsov A. N.
Iskandarova O. Y.
Alekhina O. A., Ukolova L. E.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2017 by MAI

Вход