2019, no. 104

Mechanics

Deformable body mechanics

Tleulinov M. K., Jafarzade A.

Fluid, gas and plasma mechanics

Khatuntseva O. N.
Baklanov A. V., Makarova G. F., Vasil'ev A. A., Nuzhdin A. A.
Varyukhin A. N., Ovdienko M. A.

Dynamics, strength of machines, instruments and equipment

Sorokin F. D., Zhang H., Popov V. V., Ivannikov V. V.
Turanov R. A., Pykhalov A. A.
Firsanov V. V., Vo A. H., Tran N. D.

Radio engineering and communication

Radio engineering, including TV systems and devices

Philatov V. I., Borukaeva A. O., Berdikov P. G.

Systems, networks and telecommunication devices

Kuznetsov V. S., Volkov A. S., Solodkov A. V., Slepov A. V.

Radiolocation and radio navigation

Gusev S. N., Sahno I. V., Khubbiev R. V.

Informatics, computation engineering and management

System analysis, control and data processing

Semakov S. L.
Vataeva E. Y.
Nemychenkov G. I.
Volkov S. S.
Shipko V. V.
Groshev A. V.
Ivashova N. D., Mikhailin D. A., Chernyakova M. E., Shanygin S. V.
Eremin E. O., Kharlamov G. Y.

Mathematica modeling, numerical technique and program complexes

Mironenko V. V.
Lobastov I. A., Paleshkina Y. V., Alexeeva N. N., Paleshkin A. V.
Kudinov I. A., Kholopov I. K., Khramov M. Y.
Chigrinets E. G., Verchenko A. V.
Voskoboynikov M. A., Podstrigaev A. S., Davydov V. V.
Karpenko O. N., Kostin P. S.
Balakirev N. E., Nguyen H. D.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход