2010, no. 40

Methods and tutorials

Tretiyakova O. N.

Mathematics. Physics. Mechanics

Katulev A. N., Kuznetsov A. U.
Erofeyev V. I., Malkhanov A. O., Morozov A. N.
Erofeyev V. I., Morozov A. N., Nikitina E. A.
Belov A. A., Igumnov L. A., Karelin I. S., Litvinchuk S. Y.
Vasilevsky D. V., Simahin E. A., Spirin G. G.
Tretiyakova O. N., Svetushkov N. N.
Shilin I. A., Vestyak V. A.

Aviation technics and technology

Zay Y., Kyaw Z.
Gavrilov D. G., Mamonov S. V., Martirosov M. I., Rabinsky L. N.

Aerospace propulsion engineering

Komarov V. V., Ponomarev A. A., Ponomarev N. B.

Navigation systems

Zaharov A. A.
Zaharov A. A.
Zaharov A. A.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Kartashov D. A., Medetov N. A., Smirnov D. I., Orlov R. S., Ivashchenko O. V.
Akimov E. V., Kuznetsov M. N.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Bogdanov A. S., Shevtsov V. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход