2013, no. 64

Mathematics. Physics. Mechanics

Danilin A. N., Kozlov K. S., Kuznetsova E. L., Tarasov S. S.
Makhrov V. P., Glushchenko A. A., Yuriev A. I.
Gorbatenko S. A., Makhrov V. P., Yuriev A. I.
Ryzhov Y. A., Popov S. A., Vu M. H.

Aviation technics and technology

Liseitsev N. К., Samoilovskii A. A.

Space technics and technology

Rodchenko V. V., Sadretdinova E. R., Gusev E. V., Galeyev А. G.

Aerospace propulsion engineering

Galeyev А. G.
Karasiov V. N., Levin V. M.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Rodchenko V. V., Zolotov A. A., Gusev E. V., Galeyev А. G.
Zolotov A. A., Nurullaev E. D.
Popov S. A., Vu M. H., Ryzhov Y. A.

Material authority

Endogur A. I., Kravtsov V. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2021 by MAI

Вход