2012, no. 53

Mathematics. Physics. Mechanics

Vestyak V. A., Zemskov A. V.
Nguyen N. H., Tarlakovsky D. V.
Lai T. T., Tarlakovsky D. V.
Pashentsev V. N.

Aviation technics and technology

Martynova S. V.
Borisov I. V., Tsipenko A. V.
Vu M. H., Popov S. A., Ryzhov Y. A.
Zay Y., Khlopkov A. Y., Kyaw Z., Thu Y. H.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Fedorov I. A.
Kotelnikov M. V.
Buraga A. V., Kostyukov V. M.

Aerospace propulsion engineering

Rebrov S. G., Golikov A. N., Golubev V. A.
Gusarov S. A.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Kayumova D. R.

Control systems

Zhumatayeva Z. E.

Navigation systems

Zaharov A. A.
Zaharov A. A.
Vovasov V. E., Gerko S. A.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Shorin O. A., Shchuchkin V. M.

Economics

Manturov D. V., Klochkov V. V.
Afanasyev M. V., Danilochkina N. G., Milovanov P. D., Ryapukhin A. V.
Zaharova L. F., Novikov S. V.
Karasev O. I., Vishnevskiy K. O., Veselitskaya N. N.
Romanov V. M., Kuznetsova A. J.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход