2012, no. 57

Mathematics. Physics. Mechanics

Vorobiev I. N., Grishanina T. V.

Aviation technics and technology

Ignatkin Y. M., Konstantinov S. G.
Ignatkin Y. M., Konstantinov S. G.
Klykov A. V., Kirillov V. Y.
Dolgov O. S., Dolgova T. V., Karimov A. H., Lyakishev M. A.
Samokhin V. F., Moshkov P. A.
Sakornsin R., Popov S. A.

Space technics and technology

Malyshev V. V., Starkov A. V., Fedorov A. V.
Klebanov Y. M., Bruyaka V. A., Vavilov M. A.
Kurshin A. V.

Aerospace propulsion engineering

Demidova O. L.
Lanskii A. M., Lukachev S. V., Matveev S. G.
Rebrov S. G., Golikov A. N., Golubev V. A., Romanuk V. A.

Control systems

Malyshev V. V., Kabanov D. S.

Navigation systems

Kruzhkov D. M.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Bukharin, V. V., Kiryanov A. V., Starodubtsev Y. I.
Bukharin, V. V., Kiryanov A. V., Starodubtsev Y. I., Truskov S. S.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Kartukov A. V., Merkishin G. V., Repin A. I., Sushko S. V.
Hein T. A., Baskakov A. I.
Sein H., Baskakov A. I.

Material authority

Hlopov B. V.
Hlopov B. V.

Economics

Artyemenko I. V., Tkachev D. A.
Nemoudryi K. V.
Nikulina E. N., Trubina A. V.
Zueva V. V.
Zhdanov I. Y.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход