2010, no. 41

Aerospace propulsion engineering

Shcherbakov M. A., Marchukov E. Y., Kartovitskiy L. L.
Ryabov A. A., Zhelezov S. A., Rechkin V. N., Shmotin Y. N., Veselov A. V., Muller A.
Medvedskiy A. L., Kornev Y. V., Kurbatov A. S.
Lanskii A. M., Lukachev S. V., Matveev S. G.
Lanskii A. M., Lukachev S. V., Matveev S. G.
Volkov N. N., Volkova L. I., Mironov V. V., Tsatsuev S. M.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Tikhonov K. M., Tishkov V. V.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Rybin V. V.
Neretin E. S., Chubarov O. U.
Arzhenenko A. Y., Volkov P. A., Vestyak V. A.
Arzhenenko A. Y., Bayrakovsky S. A., Vestyak V. A.

Navigation systems

Pron'kin A. N., Kuznetsov I. M., Veremeenko K. K.

Economics and management

Kuznetsov V. S.
Korzhueva L. M., Novikov S. V.

Mathematics. Physics. Mechanics

Krikunov M. M.
Goryainov A. V.

Space technics and technology

Kasmerchuk P. V.
Averina T. A., Rybackov K. A.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Duong D. H., Pham V. A.
Vasiliev I. S., Kozlov I. P.
Boriskin A. D.
Bolshov O. A.

Electrotechnology. Electromechanics

Gerashchenko A. N., Kulikov N. I., Kupriyanov A. D.

Aviation technics and technology

Markin N. N., Chistov M. S.
Dolgov O. S., Kuprikov N. M., Lyakishev M. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2023 by MAI

Вход