2012, no. 55

Aviation technics and technology

Zherebin A. M., Kropova V. V., Rusak M. A.
Efremov A. V., Korovin A. A.
Zherebin A. M., Kropova V. V.
Zherebin A. M., Kropova V. V.
Golovkin M. A., Kochish S. I., Kritsky B. S.
Golovkin M. A.
Ryzhov Y. A., Nikitchenko Y. A., Paramonov I. V.
Tischehko M. N., Artamonov B. L.
Endogur A. I.
Tischehko M. N., Artamonov B. L.
Liseitsev N. К., Samoilovskii A. A.

Space technics and technology

Khrustaliov M. M., Khalina A. S.

Aerospace propulsion engineering

Firsanov V. V., Makarov P. V.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Kuprijanov A. I., Shevtsov V. V.
Repneva A. I.

Material authority

Halov M. O.
Halov M. O.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2021 by MAI

Вход